Opći uvjeti poslovanja

 

 

 

Ovo je Mrežno mjesto društva

Camelot d.o.o.

Frankopanska 22, 10000 Zagreb

OIB: 29498303082,

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080235081

Račun otvoren u Zagrebačkoj banci pod brojem HR5023600001101412839

Temeljni kapital: 1.109.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti u novcu

Zakonski zastupnici: Direktor Alen Kosanović

Kontakt: info@camelot.hr ; +385 (0)1 5390 467  ili putem obrasca za izravan kontakt na Mrežnom mjestu.

 

Primjenjivost

Na ovom Mrežnom mjestu društvo Camelot d.o.o. ("CM") pruža usluge informacijskog društva krajnjim korisnicima. Upotreba ovog Mrežnog mjesta od strane svih krajnjih korisnika uređuje se ovim Općim uvjetima i Politikom privatnosti i kolačića ("Uvjeti").

Ovi se Uvjeti primjenjuju na svaki posjet i svaku upotrebu ovog Mrežnog mjesta te na sve informacije, sadržaj i/ili usluge kojima je moguće pristupiti na ovom Mrežnom mjestu ili putem nje ("Informacije").

Uvjeti čine sastavni dio svih ugovornih odnosa koji budu sklopljeni između krajnjih korisnika i CM uslijed korištenja ovog Mrežnog mjesta i usluga koje se putem nje pružaju od strane CM. Krajnji korisnici pristaju na primjenu ovih Uvjeta prilikom svakog korištenja usluga koje se pružaju na ovom Mrežnom mjestu. Molimo vas da pažljivo proučite ove Uvjete i u njima sadržane odredbe, te ako je potrebno spremite kopiju za svoje potrebe.

Napominjemo da se ovi Uvjeti s vremenom mogu mijenjati. Te će izmjene stupiti na snagu odmah nakon objave izmijenjenih Uvjeta. Sve izmjene i/ili dopune bit će objavljene na ovom Mrežnom mjestu uz naznaku datuma zadnje promjene u njihovom zaglavlju, od kojeg će se datuma primjenjivati zadnja ažurirana inačica Uvjeta. Korisnicima savjetujemo redovitu provjeru Uvjeta zbog mogućih izmjena. Ako ne pristajete na odredbe Uvjeta, nemojte koristiti ovo Mrežno mjesto i usluge koje se putem njega pružaju. Korištenje Mrežnog mjesta od strane korisnika nakon obavijesti o izmjenama smatrat će se pristankom na objavljene izmjene. CM ovim putem isključuje svoju odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed propusta korisnika da se upoznaju s takvim izmjenama.

Svaka od ovih odredbi Uvjeta smatra se pojedinačnom odredbom i kao takva ima zasebno djelovanje. U slučaju da pojedina odredba ili odredbe ovih Uvjeta budu proglašene ništetnima, ništetnost tih odredbi neće utjecati na ostale odredbe Uvjeta i Uvjeti će ostati na snazi u preostalom dijelu.

Ovi su Uvjeti (kao i cjelokupni sadržaj na Mrežnom mjestu) dostupni samo na hrvatskom jeziku i za njih je mjerodavno hrvatsko pravo. Sve nejasnoće ili sporove koji mogu proizaći iz upotrebe Mrežnog mjesta ili su povezana s upotrebom Mrežnog mjesta CM i korisnici pokušat će riješiti sporazumno, mirnim putem. U slučaju nemogućnosti takvog rješavanja sporova, spor će rješavati sudovi u Republici Hrvatskoj. Posebna pravila o načinu rješavanja sporova primjenjuju se za krajnje korisnike koji se smatraju potrošačima, sukladno Uredbi (EU) br. 524/2013 od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova sporove EU, koja uspostavlja ORS platformu kojoj možete pristupiti putem linka.

 

Prava i obveze korisnika

Krajnji korisnici isključivo su odgovorni za svoje korištenje Mrežnog mjesta, kao i za zaštitu povjerljivosti zaporki i drugih korisničkih podataka za pristup Mrežnom mjestu. Krajnji korisnici su isključivo odgovorni za osiguravanje opreme kojom pristupaju Mrežnom mjestu.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korisnici izjavljuju da svojim radnjama i/ili svojim korištenjem Mrežnog mjesta neće ograničavati ili onemogućavati druge korisnike u njegovu korištenju te da neće postupati na način protivan pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Ovo se osobito odnosi na korištenje Mrežnog mjesta na način koji bi štetio CM i/ili predstavljao narušavanje prava trećih osoba. Ako korisnik postupi na takav način, CM zadržava pravo krajnjem korisniku ograničiti ili ukinuti pristup Mrežnom mjestu, a krajnji korisnik se obvezuje obeštetiti CM i njegove zastupnike ili povezana društva. U svrhu utvrđivanja postupanja s ovom obavezom, CM može nadzirati sadržaj na Mrežnom mjestu te s Mrežnog mjesta ukloniti sadržaj za kojeg bude smatrao da je suprotan Uvjetima ili pozitivnim propisima RH. No, CM nije odgovoran krajnjim korisnicima za ponašanje drugim korisnika na Mrežnom mjestu ni za sadržaj koji na taj način bude postavljen na Mrežnom mjestu. Krajnji korisnici upoznati su s mogućnošću da u tijeku rada ovog Mrežnog mjesta dođe do nedostupnosti sadržaja i/ili usluga koje se putem njega pružaju. Takva nedostupnost može biti prouzročena raznim događajima koji su izvan kontrole CM, uslijed koje činjenice CM ne može odgovarati za bilo kakva oštećenja, gubitke ili štetu koja krajnjim korisnicima nastane uslijed takvih događaja. CM, kao niti njegovi zastupnici ili povezana društva, neće biti odgovorni za štetu koja korisnicima i/ili trećim osobama može nastati kao posljedica korištenja ili kao posljedica nemogućnosti korištenja Mrežnog mjesta. Mrežno mjesto može sadržavati i sadržaj trećih strana, kojeg CM ne kontrolira, ne jamči za njegovu potpunost, točnost ili istinitost, niti je za njega odgovoran.

 

Intelektualno vlasništvo

Ovo Mrežno mjesto kao i njegov sadržaj mogu biti zaštićeni odgovarajućim pravima intelektualnog vlasništva, kao što su, primjerice, autorsko pravo, pravo žiga (tj. registriranog znaka, odnosno tzv. robne marke), pravo industrijskog dizajna i drugo. Korištenje sadržaja dostupnih na Mrežnom mjestu, kao što su, primjerice, tekstovi, fotografije, slike, crteži, logotipi, audio i/ili video snimke, aplikacije i eventualni drugi računalni programi, zaštićeni nazivi proizvoda i drugo („Materijali“) dopušteno je samo u osobne nekomercijalne svrhe i samo na način kako je to predviđeno s obzirom na narav, predmet i namjenu ovog Mrežnog mjesta. Zabranjeno je reproduciranje (odnosno, umnožavanje, kopiranje, preuzimanje i slično), distribuiranje (primjerice, prodaja, dijeljenje, odnosno razmjena, iznajmljivanje i slično), priopćavanje javnosti (primjerice, objavljivanjem na drugim internetskim stranicama ili društvenim mrežama ili na drugi način) ili prerada (odnosno mijenjanje, prilagođavanje i slično) Materijala bez prethodnog pisanog dopuštenja CM-a. Kršenje ove zabrane može imati za posljedicu povredu prava intelektualnog vlasništva a što povlači za sobom, između ostaloga, odgovornost za štetu i/ili za prekršaj ili kazneno djelo.


Zaštita osobnih podataka

CM obrađuje osobne podatke krajnjih korisnika ovog Mrežnog mjesta, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Pravilima o privatnosti i Pravilima o kolačićima. Molimo, obavezno pročitajte navedena Pravila kako biste se upoznali s načinom obrade vaših osobnih podataka u vezi s korištenjem ovog Mrežnog mjesta, uključujući posebice odredbe o kolačićima, kao i općenito, informacije o pravnim osnovama i svrhama obrade osobnih podataka korisnika, kategorijama osobnih podataka koje obrađujemo, njihovim primateljima, o rokovima njihova čuvanja, tehničkim i organizacijskim mjerama zaštitite osobnih podataka te pravima koja imate u vezi s obradom vaših osobnih podataka.

 

Usluge kupoprodaje i narudžbe dostupnih proizvoda

Ovim Uvjetima uređuje se i postupak sklapanja ugovora između krajnjeg korisnika i CM, za kupoprodaju i isporuku proizvoda dostupnih na Mrežnom mjestu. Korisnike se savjetuje da pomno prouče ovaj dio Uvjeta prije korištenja usluga kupoprodaje i naručivanja dostupnih proizvoda, a osobito prije sklapanja ugovora s CM, jer se u njemu nalaze važne informacije za korisnike. Niže su detaljno navedeni različiti stupnjevi koji slijede u postupku kupoprodaje i narudžbe dostupnih proizvoda, sadržaj ugovornog odnosa koji će temeljem takve narudžbe biti sklopljen između korisnika i druge važne informacije, sve sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača o sklapanju ugovora na daljinu. CM napominje korisnicima da Uvjeti čine sastavni dio ugovora koji će biti sklopljen između njih i CM, te da se Uvjeti nude i ugovor sklapa samo na hrvatskom jeziku.

 

Cijene proizvoda, dostupnost, načini plaćanja

Cijene izražene u dijelu Mrežnog mjesta na kojem je omogućena prodaja proizvoda predstavljaju konačne cijene dostupnih proizvoda. Sve su cijene izražene u eurima (EUR) i kunama (HRK) i u njih je uključen porez na dodanu vrijednost (PDV). Kupoprodaja i dostava dostupnih proizvoda vrše se temeljem cijena izraženih i obračunatih na dan narudžbe, bez obzira na datum dostave.

Dostupnost proizvoda u dijelu Mrežnog mjesta na kojem je omogućena prodaja proizvoda ovisi o brojnim faktorima. CM će poduzeti odgovarajuće napore da osigura dostupnost svih proizvoda, no to u svakom trenutku neće biti moguće. Prilikom narudžbe svakog od proizvoda, na Mrežnom mjestu biti će naznačena sva primjenjiva ograničenja u dostupnosti. Slike proizvoda na Mrežnom mjestu samo su ilustrativne, te proizvod koji će biti isporučen ne mora u potpunosti odgovarati slici proizvoda u trenutku narudžbe.

CM zadržava mogućnost primjene posebnih cijena u odnosu na pojedine kategorije i/ili količine proizvoda, pojedine kategorije korisnika ili posebnih cijena koje će korisnicima biti dostupne na drugi način. U slučaju primjene posebnih cijena, radi ograničenja u dostupnosti određenih proizvoda, akcija ili popusta, u dijelu Mrežnog mjesta na kojem je omogućena prodaja proizvoda bit će naznačene takve posebne cijene koje će biti primjenjive u tijeku trajanja posebnih uvjeta dostupnosti, akcija ili popusta. U takvom će slučaju korisnicima uz posebnu cijenu biti naznačeno i razdoblje trajanja posebne cijene, ali i izvorna cijena u svrhu omogućavanja usporedbe.

Odabrane proizvode bit će moguće platiti kreditnom karticom, unosom odgovarajućih podataka, pouzećem, Virmanom – uplatom na račun i gotovinom ako je kao opcija isporuke odabrano preuzimanje u jednoj od poslovnica. Prihvaćaju se sljedeće kreditne kartice: Visa, Maestro, MasterCard, Diners.

 

Dostava

U tijeku procesa narudžbe, korisnik je dužan naznačiti adresu na koju će mu se kupljeni proizvodi dostaviti, sukladno izborniku u procesu kupovine. Kad narudžba bude zaprimljena od strane CM i pripremljena za isporuku, korisnici će o tome dobiti obavijest na naznačenu e-mail adresu.

CM osigurava dostavu u Hrvatskoj. Za dostavu paketa unutar Hrvatske CM koristi usluge dostavljačkih službe In Time. Cijene dostave navede su na Mrežnom mjestu ovdje.

Kupljeni proizvodi dostavljaju se korisniku na adresu koju je naznačio u procesu kupovine. Narudžbu mogu preuzeti ili izravno korisnik ili neki od članova njegovog kućanstva, u kojem je slučaju korisnik to dužan naznačiti prilikom narudžbe. U okolnostima ograničenja kretanja uslijed zdravstvenih mjera poduzetih radi sprječavanja širenja zaraze (kao, primjerice, u slučaju COVID-19 pandemije), dostava će se vršiti u skladu s tim mjerama ograničenja, beskontaktno. U slučaju nemogućnosti dostave Korisnik će o tome biti posebno obavješten.

 

Postupak procesa kupoprodaje dostupnih proizvoda na Mrežnom mjestu

Nakon što ste odabrali željeni proizvod i željenu količinu, možete ga bez ikakve obveze dodati u svoju košaricu klikom na gumb „Dodaj”. Uvijek bez ikakve obveze možete pregledati sadržaj košarice klikom na košaricu, te promijeniti broj proizvoda ili ih ukloniti iz košarice. Kako biste kupili proizvode koje ste dodali u košaricu, kliknite „Na blagajnu”. Morat ćete unijeti zatražene podatke, odabrati način plaćanja i potvrditi naznačene podatke. Postupak naručivanja možete prekinuti u svakom trenutku ili ga dovršiti klikom na gumb „Na blagajnu”. U svakom trenutku tijekom naručivanja možete ispraviti i/ili izmijeniti svoje podatke prije negoli pošaljete nam svoju narudžbu, odnosno prije klika na gumb „Plaćanje karticom”. Molimo, pažljivo pregledajte svoju narudžbu prije klika na gumb „Plaćanje karticom”, jer izmjena ili ispravljanje narudžbe nije moguće nakon što nam pošaljete svoju narudžbu.

Po dovršetku procesa kupovine na Mrežnom mjestu, korisnik će na e-mail adresu koju je naznačio bez odgode dobiti automatski generiranu e-mail poruku u kojoj će biti naznačena potvrda narudžbe i račun. U tom trenutku vaša je narudžba postala konačna s podacima kakve ste zaprimili u automatski generiranoj e-mail poruci te je sklopljen ugovor o kupoprodaji s trenutačnom obvezom između vas i CM, s ograničenim trajanjem do isporuke naručenih proizvoda. Riječ je o automatskoj poruci koja se generira po dovršetku postupka kupovine i koja sadrži sve podatke u skladu s odgovarajućim propisima, osobito korisnikove podatke, naručene artikle, njihove cijene i podatke o dostavi. U slučaju da po dovršetku kupovine niste dobili ovakvu e-mail poruku, provjerite jeste li unijeli ispravnu e-mail adresu i funkcionira li ona ispravno (je li mailbox pun, nalazi li se e-mail poruka u spam folderu, itd.). U slučaju da je e-mail adresa ispravno unesena i funkcionira na uobičajeni način, provjerite jeste li dovršili postupak kupovine. Ako je potrebno, nakon proteka određene količine vremena, ponovite postupak kupovine.

 

Način korištenja Mrežnog mjesta: mogućnost registracije i kupnja u statusu „Posjetitelja“

Korisnici su ovlašteni koristiti Mrežno mjesto bez posebne registracije. Ako se takvi korisnici odluče na kupovinu, mogu kupovati u statusu „Posjetitelja“ te će morati unijeti samo one podatke koji su nužni za dovršetak procesa prodaje i dostave dostupnih proizvoda.

Korisnici koji se žele registrirati na Mrežnom mjestu mogu to učiniti u dijelu Mrežnog mjesta označenog kao „Registracija“. U postupku registracije korisnici će unijeti svoje podatke i dobiti korisničko ime jednako svojoj e-mail adresi, koje će moći koristiti u svrhu budućih posjeta Mrežnom mjestu i budućih kupnji. Registracija je moguća i u tijeku postupka kupovine, za korisnike koji u statusu „Posjetitelja“ već unesu svoje podatke u svrhu dovršetka postupka kupovine. Korisnicima će na raspolaganju biti opcija da se, označavanjem za to određenog polja, registriraju automatski na način da sustav Mrežnog mjesta zapamti podatke koje su unijeli u postupku kupovine kao njihove podatke za registraciju. 

Korisnici su, bez obzira na metodu koju su koristili prilikom registracije, u svakom trenutku ovlašteni na odgovarajući način izmijeniti svoje korisničke podatke. CM će korisnicima i u procesu registracije i u procesu kupovine osigurati tehnička sredstva za prepoznavanje i ispravljanje pogrešnog unosa podataka. No, korisnici su dužni prilikom unosa svojih podataka u svrhu registracije, ili u svrhu kupovine na Mrežnom mjestu, provjeriti ispravnost i točnost unesenih podataka. Unesene podatke CM će smatrati relevantnima i temeljem navedenih će ispunjavati svoje obveze iz ovih Uvjeta.

Prilikom registracije na Mrežnom mjestu, CM će korisnicima uputiti upit pristaju li da ih se na e-mail adresu koju su naznačili obavještava o posebnim uvjetima prodaje, akcijama i popustima primjenjivima na Mrežnom mjestu. U slučaju da korisnik pristane i dok korisnik ne povuče pristanak (na što je ovlašten u svakom trenutku), njegova će se e-mail adresa koristiti za slanje komercijalnih priopćenja od strane CM. Sve takve e-mail poruke koje korisnik primi bit će jasno označene kao komercijalna priopćenja, uz jasne podatke o CM kao pošiljatelju i načinima na koji se korisnik može odjaviti kako više ne bi primao takve e-mail poruke.

 

Reklamacije

Naručeni artikli bit će složeni na uobičajeni način, kako bi se minimizirao rizik da se proizvodi oštete prilikom prijevoza ili dostave. Rizik slučajnog oštećenja ili gubitka prelazi na korisnika po primitku proizvoda. Korisnik je dužan prilikom preuzimanja pregledati pošiljku, a eventualna vidljiva oštećenja i/ili nedostatke odmah prijaviti te, u slučaju da je riječ o vidljivim nedostatcima, odbiti primiti oštećenu pošiljku/ pošiljku s nedostatcima. U slučaju da korisnik po zaprimanju naručenih proizvoda utvrdi da nije zaprimio odgovarajuću narudžbu (pojedini artikli nedostaju, nisu u odgovarajućem stanju, dostavljeni su pogrešni artikli, itd.), dužan je o tome neodložno obavijestiti CM na adresu: info@camelot.hr, broj telefona +385 (0) 1 48 75 734 ili putem obrasca za izravni kontakt ovdje. Kako bi CM mogao u što kraćem roku obraditi prigovor korisnika, korisnice se mole da dostave potpune informacije o narudžbi i konkretnim prigovorima u odnosu na istu. CM će na prigovor odgovoriti unutar Zakonom propisanog roka od 15 dana. Ovisno o prirodi nedostatka, CM će poduzeti odgovarajuće korake kako bi se korisniku dostavili odgovarajući proizvodi, odnosno da bi se otklonili nedostatci. Ako to nije moguće, CM će korisniku vratiti novac za kupljene proizvode. U slučaju materijalnih nedostatka, na odnose korisnika i CM primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke.

U slučaju drugih upita, prigovora ili zahtjeva za pojašnjenjem vezanih uz Mrežno mjesto i usluge koje se na njemu pružaju, obratite nam se na info@camelot.hr, broj telefona +385 (0)1 5390 467  ili putem obrasca za izravni kontakt ovdje.

 

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Korisnik koji je potrošač sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok započinje teći od dana kada su korisniku ili trećoj osobi određenoj od strane korisnika, naručeni proizvodi predani u posjed.

Korisnik je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti CM o svojoj odluci da raskine ugovor putem obrasca za jednostrani raskid ugovora (dostupnog na ovom linku) ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Obrazac ili drugu nedvosmislenu izjavu korisnik je dužan poslati CM putem e-maila ili poštom na adresu Frankopanska 22, 10000 Zagreb. CM će mu dostaviti potvrdu o primitku navedene izjave.

Iskoristi li korisnik svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, nijedna strana neće biti dužna ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog na daljinu, već je svaka strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.

Iskoristi li korisnik svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, CM mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci korisnika da raskida ugovor, vratiti korisniku sve što je ovaj platio na temelju ugovora. CM nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat korisnikova izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio CM. CM mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu naručeni proizvodi budu vraćeni, odnosno, nakon što mu korisnik dostavi dokaz da je naručene proizvode poslao natrag CM, ako bi o tome CM bio obaviješten prije primitka naručenih proizvoda. Osim ako je CM ponudio da proizvode koje potrošač vraća sam preuzme, korisnik mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio CM o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka četrnaestodnevnog roka poslao proizvode ili ih predao CM, odnosno osobi koju je CM ovlastio da primi proizvode. Korisnik mora snositi samo izravne troškove povrata proizvoda, osim ako je CM pristao snositi te troškove ili ako je SK propustio obavijestiti korisnika o tome da je dužan snositi te troškove. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodima, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. CM će izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako su predmet ugovora bili lako pokvarljivi proizvodi ili proizvodi kojima brzo istječe rok uporabe. Dodatne informacije vezane uz pravo korisnika na jednostrani raskid ugovora moguće je pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača.