Pravila Camelot Loyalty programa

PRAVILA CAMELOT LOYALTY PROGRAMA

Datum 28.05.2024.

PravilaCAMELOT Loyalty programa

Organizator programa:
CAMELOT D.O.O.

FRANKOPANSKA 22

10000 ZAGREB
Hrvatska
Kontakt centar: 014849150


(u daljnjem tekstu CAMELOT)
CAMELOT Loyalty program jest program nagrađivanja kupaca u kojem oni kao Korisnici CAMELOT Loyalty programa mogu skupljati Bodove na temelju kojih ostvaruju pravo na različite pogodnosti u skladu s PravilimaCAMELOT Loyalty programa (u daljnjem tekstu Pravila programa). Pravila programa sadržavaju opće uvjete ugovornog odnosa između CAMELOTA i Korisnika koji nastaje dovršetkom registracije Korisnika u CAMELOT Loyalty program u skladu s Pravilima programa.

 

DEFINICIJE

 1. Pojmovi u ovim Pravilima programa koji imaju rodno značenje upotrebljavaju se neutralno i odnose se na muški i ženski rod.

Bodovi: vrijednosni pokazatelj potrošnje, aktivnosti i statusa koje Korisniku dodjeljuje CAMELOT, a čiji se izračun temelji na nominalnim vrijednostima, kako je pobliže definirano u Pravilima programa.
Brisanje osobnih korisničkih podataka: trajno, nepovratno brisanje svih osobnih podataka i svih informacija o Korisniku u skladu s Pravila programa.
Deaktivacija: proces kada CAMELOT deaktivira CAMELOT Loyalty Karticu u skladu s Pravila programa.
CAMELOT Loyalty kartica: fizička (plastična) kartica koja služi za identifikaciju Korisnika i provjeru i spunjenja uvjeta Korisnika koji sudjeluju u CAMELOT Loyalty programu. Putem CAMELOT Loyalty kartice Korisnici prikupljaju Bodove te ostvaruju  i koriste pravo na pogodnosti koje pripadaju različitim statusima (nakon priključivanja CAMELOT  Loyalty programu). CAMELOT Loyalty kartica u vlasništvu je CAMELOTA.
Informacija o obradi osobnih podataka: ima značenje kako je opisano u Pravilima programa.
Korisnik: fizička osoba koja je pristupila CAMELOT Loyalty programu i korisnik je CAMELOT Loyalty kartice.
Loyalty račun: mjesto bilježenja raspoloživog iznosa Bodova za svakog Korisnika, a na kojem CAMELOT registrira transakcije dodavanja/oduzimanja Bodova.
Obrazac za prijavu: Obrazac putem kojeg se Korisnik registrira u CAMELOT Loyalty program.
Pogodnosti Loyalty programa: predstavljaju Pogodnosti statusa i druge pogodnosti na koje Korisnik ostvaruje pravo sudjelovanjem u Loyalty programu.
Pogodnosti statusa: nagrade, popusti i ostale pogodnosti dostupne Korisnicima ovisno o statusu u kojem se nalaze, a koje su iskoristive uz identifikaciju CAMELOT Loyalty karticom

 

 

 

UČLANJENJE U CAMELOT LOYALTY PROGRAM / REGISTRACIJA

 

 1. Sudjelovanje u CAMELOT Loyalty programu moguće je nakon registracije Korisnika, kako je utvrđeno u Pravilima programa.
 2. Korisnici mogu zatražiti registraciju u CAMELOT Loyalty program na sljedeći način:
 • ispunjavanjem Obrasca za prijavu koji se nalazi na prodjanim mjestima
 1. Predajom uredno ispunjenog Obrasca za prijavu Korisnik potvrđuje (i) da će se pridržavati odredbi Pravila programa, (ii) da je upoznat s odredbama primjenjive Informacije o obradi osobnih podataka; i (iii) da je stariji od 18 godina te da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.
 2. Korisnik je obvezan ispravno ispuniti Obrazac za prijavu točnim, potpunim i ažurnim podacima.
 3. CAMELOT ima pravo odbiti Korisnikov zahtjev da se pridruži CAMELOT Loyalty programu u sljedećim slučajevima:
 1. Ispunjavanjem Obrasca za prijavu CAMELOT će bez nepotrebne odgode registrirati Korisnika. Ugovorni odnos između Korisnika i CAMELOTA uspostavlja se dovršetkom registracije. Do dovršetka registracije Korisnik ne stječe pravo dobivanja i korištenja pogodnosti/nagrada
 2. CAMELOT nije odgovorna za točnost, potpunosti ažurnost zaprimljenih podataka. CAMELOT ima pravo, ali ne i obvezu provjeravati jesu li podaci navedeni u Obrascu za prijavu točni. CAMELOT neće biti odgovornan i za kakve štete koje proizlaze iz mogućih zlouporaba povezanih s davanjem netočnih, nepotpunih ili neažurnih podataka.
 3. CAMELOT Loyalty Kartica ne smije se prenijeti niti ustupiti drugoj osobi na korištenje. Korisnik ne smije zasnovati založno pravo na CAMELOT Loyalty Karticite je ne može dati kao polog za osiguranje transakcije.
 4. Prije dovršetka registracije Korisnik:
 • ne može koristiti plastičnu CAMELOT Loyalty karticu za prikupljanje Bodova
 • nema pravo ni na kakvu pogodnost (CAMELOT Loyalty kartica ne može se koristiti za zamjenu Bodova za pogodnosti).

BODOVI

  1. Prilikom učlanjenja u Camelot Loyalty program, kupac dobiva nagradu za učlanjenje - welcome gift, u vrijednosti od 100 bodova koju mora iskoristiti prilikom iduće prve kupnje gdje ostvaruje 5% popusta, na iznos cijelog računa prilikom kupnje po izboru.
  2. Za svakih potrošenih 10 EUR po računu, član ostvaruje pravo na 1 bod, na sve vrste plaćanja.
  3. Skupljene bodove nije moguće zamijeniti za gotovinu.
  4. Skupljeni bodovi omogućuju popuste prema sljedećem principu:
   • Sakupljenih minimalno 100 bodova - 5% instant popusta na blagajni
   • Sakupljenih minimalno150  bodova - 10% instant popusta na blagajni
   • Sakupljenih minimalno 200 bodova - 15% instant popusta na blagajniDODATNI NAČINI OSTVARIVANJA PRAVA NA POGODNOSTI LOYALTY PROGRAMA

 1. VIP brand amabasador – Camelot je ovlašten s pojedinim kupcem, prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni, ugovoriti posebne pogodnosti loyalty programa

 

 

POGREŠKE, NEPRAVILNOSTI

 1. Korisnici mogu zatražiti izmjenu Bodova koji su mu greškom dodijeljeni ili mu nisu dodijeljeni putem CAMELOT Kontakt centra. Takav se zahtjev prijavljuje s obrazloženje  mi što je prije moguće nakon otkrivanja pogrešne dodjele Bodova.
 2. CAMELOT ima pravo na poništavanje plastičnih CAMELOT Loyalty kartica u slučajevima definiranim u Pravilima programa. CAMELOT Loyalty kartice mogu se poništiti u slučaju gubitka (krađe) ili neupotrebljivosti zbog oštećenja koje je Korisnik prijavio telefonom ili pisanim putem, bez nepotrebnog odgađanja. U takvom slučaju poništavanje se vrši nakon što CAMELOT Kontakt centar zaprimi prijavu, najkasnije u roku od dva sata od prijave.
 3. CAMELOT isključuje odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu u slučaju gubitka i/ili pogrešnog, slučajnog ili nenamjernog oštećenja/uništenja CAMELOT Loyalty kartice, osim ako nije drugačije određeno obveznim odredbama hrvatskog zakona.
 4. CAMELOT ima pravo provesti Deaktivaciju Loyalty računa u sljedećim slučajevima:
  • CAMELOT Loyalty kartica zloupotrebljava se na bilo koji način (primjerice dijeljenje CAMELOT Loyalty kartice ili Kupona s neregistriranim ili nekvalificiranim osobama)
  • Korisnik svojim postupcima ili izjavama ugrožava rad CAMELOT Loyalty programa, legitimne interese ili prava ostalih Korisnika (npr. davanje nezakonitih, neistinitih ili klevetničkih komentara u odnosu na CAMELOT Loyalty program)
 5. Neovisno o navedenom CAMELOT zadržava pravo Deaktivacije Loyalty računa, odnosno zabrane daljnjeg korištenja CAMELOT Loyalty kartice s trenutnim učinkom, u slučajevima kada se, prema Camelotovoj slobodnoj procjeni, radi o teškom kršenju Pravila programa, a osobito (i) ako je to nužno radi uklanjanja nastanka štete za Camelot ili treće osobe.

 

 1. KOMUNIKACIJA, PRIGOVORI, RJEŠAVANJE SPOROVA
 1. Za podršku iinformacije u vezi s CAMELOT Loyalty programom Korisnik se može obratiti CAMELOT Kontakt centru putem:
 1. Korisnik može podnijeti pisani prigovor u vezi s CAMELOT Loyalty programom na sljedeći način:
 • na poštansku adresu CAMELOT d.o.o, Frankopanska 22, 10000 Zagreb
 • ispunjavanjem obrasca za podnošenje pisanog prigovora na bilo kojem maloprodajnom mjestu Camelota

Nakon primitka pisanog prigovora CAMELOT će Korisniku dostaviti pisanu potvrdu primitka prigovora u najkraćem mogućem roku.
CAMELOT Kontakt centar zaprima pisane prigovore u vezi s transakcijama ili bilo kojim drugim problemima sa sudjelovanjem u CAMELOT Loyalty programu isključivo od Korisnika ili od osobe koja djeluje u ime i za račun Korisnika na temelju pisanog ovlaštenja za zastupanje (ovlašteni predstavnik).

POSTUPAK RJEŠAVANJA PISANIH PRIGOVORA

 1. Pri podnošenju pisanog prigovora Korisnik je dužan Camelotu staviti na raspolaganje sve podatke i dokumente koji podupiru prigovor. Primjerice, ako se prigovor odnosi na probleme s kupnjom/ Bodovima, Korisnik mora predočiti račune/potvrde zaprimljene u vrijeme kupnje.
 2. U slučaju da CAMELOT nije na raspolaganju dovoljno podataka potrebnih za rješavanje prigovora, CAMELOT može od Korisnika zatražiti da u određenom roku dostavi potrebne podatke. U slučaju da Korisnik pravovremeno ne dostavi tražene podatkete CAMELOT zbog nedovoljno podatka ne može riješiti prigovor, CAMELOT ima pravo odbiti prigovor.
 3. Korisnik u prigovoru može naznačit inačin na koji želi primiti pisani odgovor 
 4. CAMELOT, putem pošte ili elektroničke pošte. Sve dok je u tijeku istraga prigovora, CAMELOT neće ukinuti Korisnikov Loyalty račun.
 5. CAMELOT će Korisniku dostaviti pisani odgovor na prigovor u roku od petnaest (15) dana od dana primitka prigovora.
 6. Informacije o obradi osobnih podataka u vezi s rješavanjem prigovora mogu se pronaći na https://havana-cigar-shop.com/izjava-o-privatnosti
 7. U slučaju da Korisnik i CAMELOT ne mogu postići dogovor putem Camelotovog internog postupka rješavanja prigovora, Korisnik ima pravo na sudsku zaštitu u redovnom sudskom postupku. Također, u skladu sa Zakonom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, Korisnik može podnijeti prijedlog za pokretanje postupka rješavanja spora ovlaštenom tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, čiji je CAMELOT član (adresa mrežne stranice https://www.hgk.hr/sud-casti-pri-hgk/o-sudu-casti).
  Prijedlog za pokretanje postupka može se podnijeti online putem sljedeće poveznice: https://www.hgk.hr/sud-casti-pri-hgk/obrazac-za-podnosenje-prijave-sudu-casti-pri-hgk ili poštom na adresu Sud časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, 10 000 Zagreb.
  Korisnik ima pravo podnijeti prijavu Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori također putem mrežne platforme za internetsko rješavanjes porova, dostupne na sljedećoj mrežnoj stranici:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR, u skladu sa Zakonom o alternativnom rješavanju sporova.

 

DEAKTIVACIJA LOYALTY RAČUNA I BRISANJE OSOBNIH KORISNIČKIH PODATAKA

Loyalty račun moguće je deaktivirati:

 1. na zahtjev Korisnika – Korisnik može zatražiti prekid sudjelovanja u CAMELOT Loyalty programu i Deaktivaciju CAMELOT Loyalty računa u bilo kojem trenutku putem sljedećih kanala: e-pošte, telefona CAMELOT Kontakt centra.
 • kršenja Pravila programa
 1. Nakon Deaktivacije Korisnik ne može skupljati Bodove i Kupone te nema pravo na korištenje nagrada, Kupona i pogodnosti programa.


 

BRISANJE OSOBNIH KORISNIČKIH PODATAKA

1. Osobni korisnički podaci brišu se u roku od:

 • 48 (četrdesetosam) sati od zaprimanja Korisnikova zahtjeva za brisanje njegovih osobnih podataka u CAMELOT Loyalty programu upućenog Camelotu kanalima komunikacije iz Pravila programa. U slučaju komunikacije telefonom predmetni rok počinje teći od trenutka kada Korisnik takav zahtjev potvrdi sa svoje registrirane e-pošte 30 (trideset) dana od dana Deaktivacije CAMELOT Loyalty računa.
 • 2. Od dana Brisanja osobnih korisničkih podataka CAMELOT Loyalty račun više neće biti dostupan Korisniku, a CAMELOT Loyalty Kartica bit će poništena. Nakon Brisanja osobnih korisničkih podataka reaktivacija CAMELOT Loyalty računa i CAMELOT Loyalty Kartice više nije moguća.

 


GUBITAK, KRAĐA, ONESPOSOBLJAVANJE I ZAMJENA CAMELOT LOYALTY KARTICE
 

 1. U slučaju gubitka, krađe, uništenja, neispravnosti, pogrešne identifikacije ili oštećenja kartice Korisnik može zatražiti novu CAMELOT Loyalty karticu.
 2. Bodovi, registrirani na CAMELOT Loyalty računu, koji su prikupljeni na prijašnjoj CAMELOT Loyalty kartici, prenose se na novu karticu te se pomoću nje mogu dalje prikupljati novi Bodovi.

         PRIVATNOST OSOBNIH KORISNIČKIH PODATAKA

 1. Osobne podatke Korisnika CAMELOT Loyalty programa obrađuje Camelot (u daljnjem tekstu Informacija o obradi osobnih podataka). U Informaciji o obradi osobnih podataka može se pročitati kako i u koje svrhe CAMELOT prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika u okviru CAMELOT Loyalty programa, način na koji osigurava zaštitu korisničkih osobnih podataka, kako i u koje svrhe ih koristi i koja su Korisnikova prava u vezi sa zaštitom osobnih podataka.
 2. U okviru CAMELOT Loyalty programa CAMELOT koristi korisničke osobne podatke i u marketinške svrhe, pri čemu se razlikuju opći i personalizirani marketing.
 3. CAMELOT koristi e-adresu, kojom se Korisnici registriraju na CAMELOT Loyalty program, te Viber ili SMS poruke, ako su Korisnici odabrali te kanale komunikacije, za slanje općih marketinških poruka, promotivnih ponuda i Kupona, upita za sudjelovanje u istraživanju tržišta te istraživanju zadovoljstva Korisnika. Taj tip marketinga zove se opći jer se poruke istog sadržaja šalju svim Korisnicima, odnosno poruke nisu individualizirane za pojedine Korisnike ili grupe Korisnika.
 4. S ciljem kreiranja Korisnicima relevantnih ponuda, posebno prilagođenih njihovim kupovnim navikama, CAMELOT će Korisnicima, koji su dali privolu za primanje personaliziranih marketinških poruka, putem kanala komunikacije koje su Korisnici odabrali, slati personaliziranei nformacije o ponudama, akcijama, Kuponima i izazovima Camelota koji u najvećoj mjeri odgovaraju interesima pojedinog Korisnika.
 5. U ovom slučaju CAMELOT, na temelju Korisnikove privole, koristi podatke o Korisnikovim kupovnim navikama, koji su Camelotu dostupni na temelju Korisnikovih dosadašnjih kupnji ikorištenja CAMELOT Loyalty kartice, za kreiranje individualiziranih ponuda za Korisnika, koje su time za Korisnika relevantnije od ponuda koje su opće marketinške poruke.
 6. Ako Korisnik ne želi primati takve personalizirane marketinške poruke, može u bilo kojem trenutku uložiti prigovor putem e-maila ili pozivom u Kontakt centar nakon čega mu CAMELOT više neće slati personalizirani marketing.

 

IZMJENE I DOPUNE PRAVILA PROGRAMA

  1.  Kako se poslovanje Camelota neprestano razvija i mijenja, moguće je da će se i Pravila programa povremeno izmijenitii dopuniti / ažurirati, uključujući značajke sustava CAMELOT Loyalty programa te njegove uvjete, a Korisnici će o tome biti pravovremeno obaviješteni. Izmjene i dopune / ažuriranja neće imati retro aktivni učinak, tj. neće utjecati na Bodove koje su Korisnici već prikupili.
  2. Obavijest o izmjenama i dopunama objavit će se elektroničkim putem (e-poštom i/ili putem Vibera i/ili SMS-om).
  3. Izmjene i dopune Pravila programa stupaju na snagu 5. (petog) dana od dana objave na mrežnoj stranici. Stupanjem na snagu novih Pravila programa stara pravila prestaju vrijediti.
  4. Ako Korisnik koji se u trenutku stupanja na snagu novih Pravila programa već nalazi u CAMELOT Loyalty programu, tj. u ugovornom odnosu s Camelotom, nije suglasan s prethodno opisanim učinkom Pravila programa, ovlašten je raskinuti postojeći ugovorni odnos slanjem pisane izjave o raskidu ugovora najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave novih Pravila programa. Izjava o raskidu dostavlja se u pisanom obliku na poštansku adresu Camelot d.o.o., Frankopanska 22, 10000 Zagreb. Ugovor se smatra raskinutim s danom kada CAMELOT zaprimi izjavu o raskidu. U navedenom slučaju Korisnik se obvezuje vratiti Camelotu fizičku (plastičnu) CAMELOT Loyalty karticu.
  5. Ako u ostavljenom roku Korisnik ne izjavi da raskida ugovor, smatra se da je suglasan s izmjenama Pravila programa. Korisnik je također suglasan da se korištenje CAMELOT Loyalty kartice unutar roka za raskid ugovora smatra pristankom Korisnika na izmijenjena Pravila programa.

 

ODGOVORNOST

 

  1. CAMELOT nije odgovorna ni za kakve zlouporabe CAMELOT Loyalty kartice ili za bilo kakvu štetu nastalu zbog gubitka, krađe, uništenja ili oštećenja CAMELOT Loyalty kartice, osim ako nije drugačije određeno obveznim odredbama hrvatskih zakona.
  2. Potencijalne javne naknade i takse (porezi, doprinosi, trošarine, takse itd.) koje proizlaze iz dodjele Bodova i preuzimanja nagrada snosi Korisnik, osim ako zakonom nije drugačije određeno. Prethodna odredba primjenjivat će se i u slučajevima kada zakon Camelot određuje kao primarnog obveznika plaćanja javne naknade ili takse, ali omogućuje njezin prijenosna Korisnika.


PREKID CAMELOT LOYALTY PROGRAMA

 

  1. CAMELOT ima pravo u bilo kojem trenutku prekinuti CAMELOT Loyalty program. Obavijestit će Korisnike o prekidu CAMELOT Loyalty programa putem mrežne stranice, ili elektroničkim putem (e-poštom i/ili putem Vibera i/ili SMS-om) najmanje 90 (devedeset) dana prije prekida te će objaviti tu obavijesti na svojoj mrežnoj stranici. Nakon što nastupi prekid CAMELOT Loyalty programa, Bodovi se više ne mogu prikupljati te se ne mogu koristiti nagrade i pogodnosti.